تبلیغات
اخبار و اطلاعات آشخانه - فرهنگ لغت کرمانجی از حرف الف تا ژ

اخبار و اطلاعات آشخانه

کانال مردمی آشخانه پرمخاطب ترین کانال تلگرام شهرستان مانه و سملقان آدرس: telegram.me/ashkhane

درباره من
سمنگان یعنی سرسبز.
کرمانج ، مردمی که بیش از چهار قرن خونشان را با خاک ایران آمیختند تا پاسداری کنند از خانه اجدادی.
آشخانه ، هشت چشمه ،محل آسیاب، مرکزی برای نمایش پرافتخار همدلی و اتحاد کرمانج با ترک و فارس و ترکمن و بلوچ از شیعه و سنی.
و ما ، فرزند کرمانج که این پایگاه رسانه ای را زنده نگه می داریم تا شناخته تر شوند «سمنگان» و «کرمانج» و «آشخانه».
و این بزرگترین هدف ماست:
سرسبزی. پاسداری از خانه. اتحاد

رضااسدی.آشخانه

لینک تلگرام کانال مردمی آشخانه telegram.me/ashkhane
آدرس پیج اینستاگرام آشخانه /instagram.com/ashkhaneh
نویسندگان
برگه ها
جستجو در وبلاگ
فرهنگ لغت کرمانجی خراسان

واژگان کرمانجی از حرف الف تا ژ

واژگان کرمانجی به همراه معنی فارسی


1- الف
ئاپوو     عمو
ئاجئرو کئرئن     سبز شدن
ئاجئز     لاغر
ئاجووطئن     راندن
ئار     آتش
ئار تئراف     کنایه از آدم تند و سریع
ئارئ     بین
ئاربرووسک     صاعقه - رعد وبرق
ئاش     آسیاب
ئاغئشقه      پنجره
ئاگئر     آتش
ئاگیرین     آتشین
ئالئش     عوض
ئالچئغ     نوبت دهی در دادن شیر
ئالیئ     طرف
ئاوئطئن     انداختن
ئاوشه ر     آبشار
ئاوی     آبی
ئاڤ     آب
ئشکاندئن     شکستن
ئلئشطن     اجازه دادن
ئه ز     من
ئه لاو     شعله
ئه م      ما
ئه وئر     ابر
ئوروونچه     یونجه
ئوقشه ر     مناسب
ئووته      داخل
ئوورته     داخل
ئوورزه لئک     اسپند
ئوولئ     سمت - طرف
ئووله نگ     چمن زار
ئیروو     امروز
ئیزئنگ     هیزم
ئیشئق     روشن
ئیشه ڤ     امشب
ئیشیان     درد گرفتن
ئیوار     غروب
ائلوه     یک نوع پرنده آبی
اژمئرطئن     شمردن
اژمار     شماره
اسپئنگ     یک نوع سبزه خوردنی
اسپی     شپش
اسطئران     ورز دادن
اسطئران بئژ     شاعر
اوسطئ     گردن
اوسکئر     گردن
اوین     عشق
اوین دار     عاشق
ایگده     سنجد
اینچه ده رد     نوعی بیماری
آمانج     هدف
آوات     آرزو

 

2- ب

بئ     بگو
بئتووم     کامل
بئجه     قرعه
بئر     نی - نیشکر-
بئرئژ     بریز
بئرئن     بردن
بئرا      برادر
بئراکه     برادر خوانده
بئرانگ     برادر
بئرچی     گرسنه
بئررین     بریدن
بئره ک     یک دسته : یک گروه
بئری     ابرو
بئرین     زخم
بئرین دار     زخمی
بئزئن     بز
بئزداهین     قطع شدن
بئژئره ک     ذرت بو داده
بئژانگ      مژه
بئژیان     شیفته شدن
بئسطئ     دسته ( هر چیزی) مثل چاقو ...
بئفکئر     ببین
بئلئ هوون     معلوم شدن - مشخص شدن
بئلوور     نی
بئلیه     معلوم است
بئن     زیر
بئن چه نگ     زیر بغل
بئنئشطئن     عدسه زدن
بئهه لین     حل کن
بئوئژ      بگو
بئوینه     ببیند
با کئرئن     باد کردن
باپیر     پدر بزرگ
باجئ     باجناق
باجئ     خواهر خوانده
بازئن     النگو
بازداهین     پریدن
بازدووک     یک نوع بازی پرشی
باسک     بازو
باش     خوب
باشوور     جنوب
باقووش     جغد
باکوور     شمال
بالدووز     خواهر شوهر - خواهر خانم
بالووک     زگیل
بامادئر     گوجه فرنگی
بامارئ     پدرخوانده
بان کئرئن     صدا زدن
باڤ      پدر
باڤپیر     پدر بزرگ
باڤکا      پدر
باڤکال     پدر بزرگ
بایدان     باختن
بزاشطیر     بره دوساله
به بوو     پدر
به خشی     قصه گو آوازه خوان
به ر     پستان زن
به ر ئیواری     گرگ ومیش غروب هنگام
به ر ئیواری     نزدیک غروب 
به ر رووژ     طرف آفتاب خور تپه و کوه ها
به رئندیر     قوچ جوان یکساله
به ران     قوچ
به ران کئوی     قوچ وحشی
به رج     قیاس - در مقابل
به رخ     بره
به رداهین     رها کردن
به رفه ندیل      
به رناس     متخصص
به ره ف کئرئن     جمع کردن
به ز     دنبه
به ژئن     قامت - ستون فقرات
به طئر پئرئ     پیش پریروز
به طئر پئرارئ     پیش پیرارسال
به لک     برگ
به لکوم     شاید - بلکه
به له ک      سیاه
به نات     نسل
به نیشط     آدامس
به وئر     ببر
به یار     ارباب
بوجولی     جوراب پشمی ضخیم
بوخه     بخور
بورووش     دیگ
بوشووندا     رو به عقب
بوو     شد
بوو وه     ببر(امر به بردن)
بووز     سفید
بووک     عروس
بووکئ باران     رنگین کمان
بووهین     شدن
بویند     تعهد
بویند گئرطئن     قبول کردن - متعهد شدن
بی     بیوه
بی ره دوبه رانته     گم و گور
بیچئک     انگشت
بیچئن     درو کردن
بیچاغ     چاغو
بیر     یاد
بیری     جایی مخصوص دوشیدن گوسفندان
بیژ     میل بافتنی
بیژئنگ     الک
بیسطئن     شنیدن
بین     بو
بیڤئل     دماغ - بینی

 

3- پ

پئ داهین     مالیدن روی چیزی
پئتاو     پیتاو
پئچی     زره
پئچی پئچی     زره زره
پئر     زیاد
پئرئ     پریروز
پئرئکئ به رفئ      
پئرارئ     پیرارسال
پئرپئریک     پروانه
پئرچ     موی سینه و پیشاب
پئرسین     پرسیدن
پئرطئ     پارچه کهنه
پئرمووژ     پژمرده
پئری     پل
پئزی     فاق - خشتگ
پئژئقین     از هم پاشیدن
پئس مام     پسر خاله
پئشئراندئن     پودر کردن
پئشئک     گربه
پئشئکئ چوولئگی     گربه صحرایی(وحشی)
پئشهات     پیش آمد - اتفاق - حادثه
پئطئک     نوعی پرنده
پئلئنگ     پلنگ
پئندئق     جوانه
پابوون     ایستادن
پاچ     ماچ - بوسه
پارئ     پارسال
پارئک     نوعی سبزه خوردنی
پارزئن     صافی پارچه ای
پارکئرئن     قسمت کردن
پاری     لقمه
پاش     پشت
پاطئن     پختن
پاق     پووک
پان     پهن
پان کئرئن     پهن کردن
پاناطئ     پهنا
پاناڤ     سیل
پانی     پاشنه پا
په     با
په ت     پریشان
په رچوفتئن     متورم شدن
په ره پووت     پر کنده
په رهوون     هاله - دایره میان تهی
په ز     گوسفند
په ژال     جوانه نازک
په سار     بیابان
په له پان     پله
په له پان     نردبان
پوچوروون     قرعه
پووت     حلب 17 کیلویی
پوور     مو
پیژ کئرئن     حالت حمله به خود گرفتن
پیک     سورنا
پیل     شانه
پین     لگد

 

4 - ت

تئخه ر     کره خر
تئر     سیر
تئرئق     سفت و محکم - راست شدن
تئرراف     اخگر:ورزیده
تئژئ     پر - لبریز
تئنگا     تا آن موقع
تاق     لایه
تاق تاق     لایه لایه
ته را     شکل
ته زه ک     پهن حیوانی خشک شده
ته لوئ کئرئن     مخلوط کردن
ته وه نه     سوزن بزرگ
تو     هیچ
تو که س     هیچ کس
توشت     چیز
توشت تونه     یک نوع بازی
توله     سگ
تونئکه     شورت
تونه     نیست
تووخه ل     تب خال
تووز     گرد و خاک
توول کئرئن     پرت کردن
تووم     بته
تی     تشنه
تیکان     خار

 

4 - ج

جئران     آهو
جئگی جئگی     آه و افسوس
جئوئ     دو قلو
جاخه ئاجووطئن     شاخه راندن - کنایه قد کشیدن
جار     بار- دفعه
جانی     کره اسب
جای     جاری زن
جایل     جوان
جه     جو
جه ژن     جشن
جه م     کنار
جووگان     ذرت
جووله     نارس
جویت     جفت
جویت     شخم زدن
جینار     همسایه

 

5 - چ

چئ کئرئن     درست کردن
چئرئ      فریاد
چئرئ کئرئن     فریاد زدن
چئرپئک     بشکن
چئرتان     کشک
چئلئ صوفی     صافی
چئلپئک     قطره
چئلپین     چکیدن
چئلکه     خرده فروشی
چئله     جوجه
چئما     چرا
چئوئنگ     نوعی پرنده
چاخوون     کولاک
چار په شنه     چهار نعل
چار چه نگ     کز کردن
چاغ     وقت - زمان
چاک     درز
چال     چاه
چاندئن     کاشتن
چاڤ      چشم
چاڤ ایشک     چشم درد
چاڤ پئستئک     چشم بادامی
چاڤی     چشمه
چه په ر     مانع
چه رم     پوست
چه قه ر     زرد
چه لقاندئن     لرزاندن
چه لقی     زلزله
چه ن     چانه
چه یلاغ     رودخانه
چوستئک داهین     چمباتمه زدن
چوقور     چاله
چووچئک     کنجشک
چوول     صحرا
چیرووک     قصه
چیزه باران     نم نم باران
چیک     ستاره
چینه کئرئن     خوردن مخصوص پرندگان

 

6 - خ

خئ     نمک
خئجاو     صدا
خئرت     بز نر
خئزان     بچه
خئلمه خار     کج و معوج
خاپاندئن     فریب دادن
خادئ     خدا
خادی     صاحب
خار     کج
خاره طاڤ     طرف آفتاب خور تپه و کوه ها
خازی     آب دهان
خاسئ     مادر زن- مادر شوهر
خاست     لخت
خال     دایی
خالتی     خاله
خاللئ     خاک
خاندئن     خواندن
خانگ     خواهر
خای     نمک
خنزیر     خوک وحشی
خه رئجین     جابجا شدن محسوس
خه زوور     پدر زن - پدر شوهر
خه فه ت     غصه
خه لک     مردم
خه مئلاندئن     آرایش کردن - مرتب کردن
خه و     خواب
خه وئن     خواب دیدن
خه وا      خاموش
خه وا کئرئن     خاموش کردن
خوره مه یط     لاش خور
خورین     ناشتا
خوشک      خواهر
خووپان     خرابه
خووجه خئدئر     میوه دو قلو
خوور     غصه

 

7 - د

دئ      مادر
دئراندئن     پاره کردن
دئراڤ     پول
دئریژ     درازا
دئریژطئ     درازا
دئزه     لبه
دئسا     دوباره
دئل بئژیان     خاطر خواه شدن
دئلل     سگ ماده
دئلینا     آسوده خاطر
دئن     قرض
دئنئ     دنیا
دئنئ     دیگر
دائیک     مادر
دابئسقئ      رنگین کمان
داپیر     مادر بزرگ
دار     درخت
دارکوت     دارکوب
داف     دام
داقولطاندئن     بلعیدن - قورت دادن
داکئشیان     پائین آمدن
داکه تئن     پائین آمدن
داگئرطئن     نگهداشتن
دالئسطئن     لیسیدن
دامارئ     مادرخوانده
داهین      دادن
داوئ     میدان
داوه شین      
داوه ط     عروسی
داوین     دامنه کوه
دایان     دایه
داینه     بگذار
دستپاچه     هول شدن
ده ر     بیرون
ده ر     جا
ده ر     در
ده رپه     زیر شلوار
ده رچه     پنجره
ده ره     دایره - دف
ده ره و     دروغ
ده سطئ پئ کرئن     دست بالا زدن - عجله کردن
ده نگ     صدا
ده و     دوغ
ده وار     حیوان
ده وری     بشقاب
ده وری     صورت
ده ڤه     شتر
ده یاق     پشتوانه
ده یاق داگئرطئن     تحمل کردن
دو سو وه     پس فردا
دوری     تمشک
دوشه شی     ناگهانی
دوندی     زنبور گاوی
دوهوونئ     دیروز
دوو     پشت سر - دنبال
دووبئسقئ     رنگین کمان
دووچ     دم
دووخئن     بند شلوار
دوورئ مه     اطرافمان
دووقئ چوو     یک نوع بازی
دوول     دهل
دووله پئشئک      
دوومان     مه
دویز     درست- صحیح - مستقیم - راست
دویطئن     دوشیدن
دیرووک     تاریخ
دیک     خروس
دیک      عمود
دیک دانین     عمود گذاشتن
دیلان     رقص گروهی
دیهین     دیدن

 

8 - ر

رئجئف     لرزیدن استخوان
رئجئم     ماسه
رئجه     بند لباس
رئخئسطئن     قطار کردن
رئک گئرطئن     لج بازی کردن
رئند     خوب
رئوی     روباه
رئوی     روده
رئوی ریجئک     امحاء و احشاء
را که تئن     خوابیدن
رابوون     بلند شدن از زمین
رازاوه     آراسته
راژان     توده غله پاک شده
راشین     راه آبی در رودخانه
راکئشاندئن     کتک زدن
راگیاندئن     رساندن
رامیس     ماچ - بوسه
ره ش     سیاه
ره فش     زیبایی
ره وین     فرار کردن
روئین     رقیق
روچئکاندئن     لخت کردن درخت از برگ
روژ     روز
روژ هه لات     بالا آمدن خورشید
روژین     روشن
روژین     مثل روز
رونئشطئن     نشستن
روناک     درخشان
رونایی     روشنایی
روو     روز
رووط     از بنیان چیدن
رووطئک     نوعی بیماری
ریطئن     ریختن

 

9 - ز

زئراڤ     نازک
زئک     شکم
زئمان     زبان
زئمانگ      سمت سایه خوردر کوه
زانا     دانا
زانین     دانستن - دانایی
زاو     دره
زاوا     داماد
زاورووک     بچه
زخ     یخ
زه رزه رووک     نوعی پرنده
زه ل     نوعی علف
زه ند     ساعد
زه وه ق     آرواره
زوقمه کئرئن     فشار دادن
زیلان     جنبش
زیڤ     زینت - زیبایی

 

10 - ژ

ژئ کئرئن     جدا کردن
ژئر     پائین
ژئن     زن
ژئنه بی     زن بیوه
ژان     درد
ژه     از
ژه دوورا     بعد از آن
ژه نیا     دوباره
ژور     بالا
ژی     هم
ژیار     زندگی

تازه ترین مطالب
ابزارک های وبلاگ

قالب وبلاگ

  • کل بازدید:
  • بازدید امروز :
  • یازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل مطالب :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :