تبلیغات

علی مهرو


                                          بسم اللّه الّرحمن الّرحیم

سخن از تولد ومرگ كسانی است كه در دوره حیات خود در احوال جامعه خود تحولاتی بوجود آورده اند كه موجب تعجب آیندگان می گرد د .  ما در اینجا سخن از مردی داریم كه چنین بود . او علی مهرو فرزند كریم در آخرین دهه از قرن سیزدهم هجری شمسی بین سال های 1295 الی 1298 در آشخانه پا به عرصه هستی گذاشت . پد رش دهقان بود كه در هنر و صنعت دستی داشت شمشیر و زره خوب می ساخت ، نجاری می كرد و مادرش هم زنی با تدبیر،  كه در میان فقر فرهنگی حاكم بر جامعه زنان آن زمان صاحب ا ند دیشه بود . این گویای بالا بودن سطح سواد و فرهنگ خانواده اش می باشد و این گو نه دوران كودكی را پشت سر می گذارد . در اولین دوره مدرسه دولتی ثبت نام می كند و آموزش مقدماتی خواندن ونوشتن را در محضر ملا فیض اله ، آخوند ترك و ملا عبّاس معلّمانش می گذراند. توّجه بسیار زیاد مادرش در تهّیه كتب و وسایل آموزشی و علاقه بی حّد او در مطالعه از سنین بسیار پایین ، شكوفایی و خلاقیت فكری ایشان را فراهم نمود .

 در نوجوا نی و جوا نی با مطالعه و تحصیل در قرآن و تجسس در كشف رموز آن و كتب عرفا و شعرا و غیره ، اندوخته ای شد تا به همراه تجربه مستمر درگیری با خوانین و زور گویان و تجربه های شخصی تا بدان حد پیش رفت كه امروز اورا می شناسیم شاعر و نویسنده ای توانا . ودراین میان ا را د ت خاصی به استاد سخن حضرت سعدی دارد و آثارش به خوبی نشان دهنده این امر است نسیم حق به سبك گلستان شامل حكایتهای شیرین و نغز به همراه مقدمه ای روان .

حكایت

       شنیدم دو پسر عم بخاطر قطعه زمینی بهم در  آویختند و رشته مؤدت بگسیختند گفتم :                             

                                    سگ به طعمه رسد كند عوعو        خر لگد می زند  بخاطر جو

                                    ا ز  بـرای    پشـیزه      دنیـا        خرمشو سگ مشوزمن بشنو  

    ***

در غزل طبعی دلكش و لطیف دارد و حكمت عملی و عاطفه اخلاقی خاص خویش را داراست و در كارش نیرویی یكنواخت ، زنده و روشن به همراه شور و شوقی از عشق شمسی گمنام دیده می شود و اثرش را چنان تافته  و تابناك ساخته كه چشم را خیره می كند . حالت و حیرتی در واژگان  بكار برده كه نشان دهنده پرواز روحانی و جسمانی او به سوی معشوق است وعشق همیشه سر چشمه ازلی و ابدی سرشت او بوده است 

سیانوش مه رو 

حضرت علی (ع)


                                                                                                                                                   علی(ع)

هر  كجا         پا        می نهم        ورد  زبان باشد علی                          درزمین      و          آسمان     درهرمكان باشدعلی

آن ولی الله مطلق آن وصی مصطفی                            عالم     علم شریعت               درجهان باشدعلی

با نبیّ    امجدبرحق سخن     گوی        خداست                               برفراز         عرش ولوح     وآسمان باشدعلی

باب         شهرعلم   احمد           حیدر        خیبر         گشا                              آنكه          نامش گشته مفتاح جنان باشدعلی

دردرون خانه ی حق قبله ی   اهل جهان                               آنكه    با  مادر   سه شب شدمیهمان باشدعلی

خانه زاد        كبریایی كعبه         زایشگاه   اوست                          لامكان درآن مكان شدمیزبان باشدعلی

مخزن اسرار   توحیداست     وكانه لم یكن                               باشد      وهست    ونباشدهر    زمان باشدعلی

راز وهم رمز      انالحق از     وجودش آشكار                          منطق مطلق      زگفتارش عیان باشدعلی

سالك سلكش به هرسلطان شهنشاهی كند                              آنكه قرآن را    نظیری شد    بیان باشدعلی

آنكه ازهرآستینش شدبرون دست خدا                         درصفاتش از      خد ا      دارد   نشان باشدعلی

مرشد       اهل طریقت           مفتی      روز     جزا                            آنكه ازنامش شوددوزخ       نهان باشدعلی

درصف محشركسی رانیست یار      و   یاوری                             آنكه دارد        دوستان را      شادمان باشدعلی

آنكه مدح    شاه    دین   رامختصر             پایان   دهد                            خادمش مهرو        بود          از    بندگان باشدعلی

                                                                                                              مرحوم علی مهرو         آشخانه             دی    ماه               1350     


از وبلاگ  کرد کرمانج آقای سیامک مهرو